29 January, 05:14

مخالف سیاسی

اگه بجای شکنجه مخالفانمون ازشون حمایت کنیم و ۱۰ درصد هزینه ای که صرف شکنجه و نگهداریشون تو زندان سیاسی میکنیمو صرف حمایت ازشون کنیم و با مهربانی باهاشون برخورد کنیم بجای دشمن برای خودمون سرباز میسازیم.